Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu toàn diện nền kinh tế liên quan đến chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, thực hiện giai đoạn 2013-2020. Tên đề tài nhằm hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để thiết lập cơ chế khuyến khích hợp lý, ổn định và lâu dài. Ngoài ra, còn có các ưu đãi về thuế và các ưu đãi đầu tư khác, chủ yếu theo cơ chế thị trường đối với các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh nhằm thúc đẩy phân phối và sử dụng các nguồn lực xã hội, nâng cao năng suất lao động, nhân tố tổng hợp và sức cạnh tranh. Ngoài ra, dự án xác lập và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý trên cơ sở hoàn thiện và nâng cao tay nghề. Phát triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế. Phát triển các ngành, lĩnh vực công nghệ cao cũng trở thành mục tiêu, tạo ra giá trị gia tăng cao, từng bước thay thế các ngành công nghệ thấp, giá trị gia tăng thấp, trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. — Thực hành chính sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả – Về định hướng điều chỉnh cơ cấu trên một số lĩnh vực trọng tâm, quyết định cho thấy môi trường kinh tế vĩ mô tốt, ổn định được duy trì. Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả; sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ; đồng bộ chặt chẽ với chính sách tài khóa bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng hợp lý, phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế – xã hội của mỗi nước.

Ngoài ra, thực hiện các chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm. Tăng cường xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ hàng nhập khẩu và sản phẩm trong nước không khuyến khích. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ và sản xuất hàng tiêu dùng trong nước.

Đồng thời, tăng cường điều tiết giá cả, thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu các sản phẩm cơ bản. Theo lộ trình, thống nhất thực hiện chính sách điều hành giá điện, than, dầu và cơ chế điều tiết công ích do nhà nước quy định, có mức điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh phù hợp để đảm bảo mục tiêu kiểm soát. Lạm phát – việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực sẽ theo cơ chế thị trường của các ngành và sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Nhiếp ảnh: Hoàng Triều-Đổi mới cơ chế phân bổ và quản lý vốn-Về điều chỉnh cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, huy động hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Với việc đảm bảo tổng đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 30% đến 35% GDP, các cân đối kinh tế chủ yếu như tiết kiệm, đầu tư và tiêu dùng, ngân sách quốc gia, cán cân thương mại, cán cân thanh toán, nợ công quốc gia và nợ nước ngoài được duy trì ở mức hợp lý .. – Duy trì tỷ trọng đầu tư công hợp lý, chiếm khoảng 35% đến 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; sử dụng khoảng 20-25% tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển. Đổi mới cơ chế phân bổ và quản lý vốn, khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, manh mún, không cần thiết, nâng cao hiệu quả đầu tư công. -Mở rộng phạm vi và cơ hội của đầu tư tư nhân, đặc biệt là đầu tư tư nhân quốc gia. Khuyến khích và thúc đẩy đầu tư tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, sản phẩm ưu việt, có tiềm năng phát triển và vùng kinh tế sôi động. Quản lý nợ xấu – Về cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân hàng, trọng tâm là các tổ chức tín dụng, giai đoạn 2013-2015 sẽ tập trung vào thực trạng tài chính của các tổ chức tín dụng. sử dụng. Trước hết, tập trung xử lý nợ xấu và các mặt của toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng, tập trung phát triển nghiệp vụ chính để đảm bảo khả năng thanh toán, khả năng thanh toán và phát triển ổn định. Để đạt được sự phát triển bền vững, chúng ta nên tập trung vào quản lý sở hữu chéo và tăng tính minh bạch trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, về cơ bản, tổ chức lại cơ bản hệ thống nhóm. Các tổ chức tín dụng phải hình thành hệ thống tổ chức tín dụng hiện đại, đa năng trước năm 2020, hoạt động an toàn, ổn định, có cơ cấu sở hữu, quy mô và loại hình đa dạng … – Tín dụng, ngân hàng không được đổ vỡ, mất an ninh trật tự. Bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời cho người gửi tiền; giảm thiểu tổn thất và chi phí xử lý rủi ro liên quan đến hệ thống tổ chức tín dụng.

Rà soát, đánh giá, phân loại các hoạt động kinh doanh để xây dựng phương án quyết toán phù hợp cho các ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê và các tổ chức tín dụng khác. Trọng tâm cũng phải là thể chếKém uy tín, vi phạm pháp luật nghiêm trọng; giám sát chặt chẽ việc xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp đã được tổ chức tín dụng phê duyệt. – Phân loại, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước -Về sắp xếp, cơ cấu doanh nghiệp tập trung vào doanh nghiệp nhà nước và pháp nhân tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, công nghiệp, quốc phòng, phân loại, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước. Khu vực công nghiệp là một nhà độc quyền tự nhiên, hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cơ bản cũng như nhiều ngành công nghiệp tiên tiến và cơ bản phổ biến. Ngoài ra, cần thúc đẩy sự công bằng và đa dạng hóa sở hữu công, trong đó doanh nghiệp nhà nước không yêu cầu sở hữu nhà nước 100%.

Đối với từng tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thực chất là tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước. Danh mục đầu tư và kinh doanh, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính. Tập trung đẩy nhanh thực hiện nguyên tắc thị trường, chuyển đầu tư, đầu tư vốn nhà nước sang các lĩnh vực không phải là lĩnh vực hoạt động chính hoặc các lĩnh vực không gắn trực tiếp với lĩnh vực hoạt động chính, các quốc gia không liên hệ trực tiếp với vốn nhà nước tại công ty cổ phần. Không cần kiểm soát chặt chẽ.

Thực thi nghiêm chỉnh pháp luật, kỷ cương hành chính quốc gia và kỷ luật thị trường, cập nhật cơ chế khuyến khích, bảo đảm các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo hệ thống thị trường và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế khác. – Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân; khuyến khích thành lập và phát triển các tổ chức kinh tế tư nhân có tiềm lực và sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ mời các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và khẩn trương triển khai kế hoạch hành động tái cơ cấu theo sở, ban, ngành, khu vực trong nửa đầu năm 2013. Dưới quyền lãnh đạo quốc gia.

Theo Chinhphu.vn

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?