Công ty hoàn chỉnh nhất của Mỹ

Để đứng đầu danh sách “Các công ty toàn diện nhất nước Mỹ”, các công ty này phải xuất hiện ít nhất 4 lần trong danh sách năm 2012 của Fortune. Đó là: Fortune 500-Fortune 500 công ty ở Hoa Kỳ, Fortune 500-Fortune 500 công ty trên thế giới, những công ty được kính trọng nhất thế giới, 100 công ty có giá trị nhất thế giới, 100 công ty phát triển nhanh nhất và có quản lý kinh doanh 100 công ty phổ biến nhất cho chương trình thạc sĩ (MBA).

1 American Express

Xếp hạng Fortune 500: 95 Xếp hạng 500 Toàn cầu: 344 Xếp hạng Doanh nghiệp Được Ngưỡng mộ Nhất Toàn cầu-Bộ phận Dịch vụ Thẻ Tín dụng Tiêu dùng: 2 Công ty Giá trị nhất Thế giới Các công ty: 60 công ty nổi tiếng nhất với bằng MBA Xếp hạng: 25

2. Google

— Xếp hạng trong danh sách Fortune 500: 73 Xếp hạng 500 toàn cầu: Xếp hạng 277 được ngưỡng mộ nhất trên thế giới Công ty-Lĩnh vực dịch vụ Internet: Xếp hạng các công ty đáng tham gia trên thế giới 1 Giới tính: 1 Xếp hạng các công ty phổ biến nhất có bằng MBA: 1

3. I ntel

Xếp hạng Fortune 500: 51 Toàn cầu Bảng xếp hạng top 500: Xếp hạng 173 công ty được ngưỡng mộ nhất trong lĩnh vực bán dẫn thế giới: 1 bảng xếp hạng các công ty đáng tham gia nhất thế giới: 46 bảng xếp hạng các công ty phổ biến nhất về bằng MBA: 28

4. Microsoft

— – Xếp hạng Fortune 500: 37 Xếp hạng 500 toàn cầu: 119 Xếp hạng công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới-Phân tích kinh doanh Phần mềm máy tính: 5 xếp hạng công ty được ngưỡng mộ nhất Xếp hạng thế giới: 76 trong số các công ty phổ biến nhất có bằng MBA Xếp hạng: 17

5. Cisco Systems

Xếp hạng trong Fortune 500: 64 Xếp hạng trong Bảng xếp hạng toàn cầu 500: 237 Công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới-Thiết bị viễn thông và mạng Khu vực: 2 Công ty Giá trị nhất Xếp hạng Xếp hạng Tốt nghiệp MBA Phổ biến nhất Xếp hạng: 68

6. 3M —

– Xếp hạng Top 500 Thế giới: 102 Xếp hạng Top 500 Toàn cầu: 368 Phổ biến Nhất Thế giới Xếp hạng các công ty được ngưỡng mộ: 18 công ty phổ biến nhất có nhân viên MBA: 37–7. Accenture

Xếp hạng 500 toàn cầu: 405 Bảng xếp hạng công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới-Phần dịch vụ CNTT: 2 công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới Xếp hạng các công ty tốt nhất: 92 Công ty được ngưỡng mộ nhất Xếp hạng MBA Phổ biến nhất Số: 32

8. Amazon.com

Xếp hạng Fortune 500: 56 Xếp hạng 500 toàn cầu: 206 Nhiều nhất thế giới Xếp hạng công ty xuất sắc-Dịch vụ Internet: 2 Xếp hạng trong số các công ty có nhân viên ưu tiên MBA: 6

9. Apple

Được xếp hạng trong Fortune 500: 17 phổ biến nhất trên thế giới Xếp hạng trong số các công ty được ngưỡng mộ-ngành CNTT: 1 Công ty phát triển nhanh nhất trên thế giới: 8 Công ty nổi tiếng nhất với bằng MBA: 3

10. AT&T

Xếp hạng trong Fortune 500: 11 Xếp hạng 500 toàn cầu: 32 Xếp hạng công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới: 2 Công ty được yêu thích nhất trong số các nhân viên MBA: 93

Thùy Linh ( Của CNN)

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?