Ban Kinh tế Trung ương khuyến nghị các chính sách lớn

Theo quyết định của Tổng cục Chính trị, Ban Kinh tế Trung ương có 8 Vụ, trong đó có 6 vị trí chức năng, được giao 5 nhiệm vụ chính. Trước hết, đảm nhận những trọng trách chính, tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Trung ương, Hội nghị Ban Bí thư, nghiên cứu, triển khai đề xuất các cam kết, nghị quyết, nghị quyết, chỉ thị, quyết định; cơ chế, chính sách kinh tế – xã hội, phát triển năng suất và quan hệ sản xuất Cải tiến …

Ban Kinh tế Trung ương do ông Vương Đình Huệ làm Trưởng ban sẽ có 5 nhiệm vụ chính. Ảnh: Hoàng Hà

Ban Kinh tế Trung ương cũng sẽ chịu trách nhiệm thẩm định các đề án kinh tế – xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách kinh tế của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương. – Xã hội; chủ trì hoặc tham gia chuẩn bị, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế – xã hội … Kinh tế Trung ương sẽ giúp Bộ Chính trị Trung ương và Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, điều chỉnh và đổi mới cơ cấu. Theo kế hoạch này, các tổ chức kinh tế và công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính sẽ được tổ chức lại để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh và bền vững. Kế hoạch và nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ lấy ý kiến ​​của các cơ quan liên quan về việc bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật các nhân sự có liên quan. Các Bộ, Ủy ban thuộc Bộ Chính trị phân cấp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao trong phạm vi tổ chức kinh tế – xã hội được chỉ định.

Nội dung trên có trong quyết định ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị Trung ương về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương và bổ nhiệm ông Wu Dingshun làm Chủ nhiệm. Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC cùng với Ủy ban Kinh tế cũng quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương với sáu nhiệm vụ chính và bổ nhiệm ông Ruan Taiqing làm Chủ nhiệm. -số phận

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?