Hà Nội hưởng lợi từ một loạt cơ chế tài chính độc đáo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định số 63/2017 ban hành một số cơ chế, chính sách tài chính và ngân sách cụ thể cho thủ đô Hà Nội.

Do đó, dự báo chi ngân sách của Hà Nội dựa trên sự quản lý của trung ương khác được xác định cao hơn tiêu chuẩn phân bổ ngân sách Các tỉnh, thành phố. Tỷ lệ phân chia thu nhập giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố do Quốc hội quyết định và được ổn định trong vòng 5 năm. , Vay vốn Chính phủ cho ngân sách thành phố …) Không quá 70% thu ngân sách địa phương để hưởng lợi theo phân cấp.

Thực hiện thống nhất việc vay và trả nợ ở cấp địa phương, Luật Tài chính quốc gia quy định Hà Nội cho vay Số dư không vượt quá 60% thu nhập đa dạng. Quy định gắn mức huy động với thu ngân sách và khả năng trả nợ giúp thành phố huy động thêm nguồn lực để đầu tư các công trình, dự án lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được hưởng lợi từ nhiều cơ chế tài chính phát triển cụ thể. Ngân sách do Thủ tướng Chính phủ quy định và không cao hơn mức thu nhập tăng thêm của địa phương năm trước. Mục đích của quy định này nhằm đảm bảo ngân sách trung ương có nguồn để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố.

Nghị định nêu rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân và huy động các nguồn hỗ trợ từ nguồn vốn (ODA) như phát triển chính thức về mức độ và nguyên tắc; nghĩa vụ của chính quyền địa phương; vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác được sử dụng cho phát triển Chính quyền thành phố đầu tư chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả các khoản tài trợ này, thường xuyên báo cáo Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra, giám sát. Nó cũng được phép vay đầu tư quốc gia thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, cũng như nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và các chi phí liên quan. Do đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Hà Nội cũng được phép vay lại như một phần nhiệm vụ chi ngân sách của thành phố; được phép đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đối với nhiều dự án quan trọng, dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực môi trường, thủy lợi do Hà Nội quản lý vượt quá, để đạt mục đích cân đối, chính quyền thành phố phải báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội quyết định thực hiện từng dự án. Hỗ trợ từ ngân sách trung ương. -Ông Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?