Ocean Group giảm 25% cổ phần nắm giữ trong 9 tháng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III / 2012 và 9 tháng đầu năm của Công ty TNHH Tập đoàn Đại Dương (mã: OGC) cho thấy, lợi nhuận sau thuế lũy kế đã giảm 25% so với 9 tháng đầu năm 2011. Mặc dù doanh thu thuần trong quý 9 tăng 10,4% trong tháng.

Chỉ trong quý 3 năm 2012, doanh thu của Tập đoàn Dayang đạt 369,6 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với quý 3 năm 2011. Tuy nhiên, giá vốn trong quý này là 280 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với quý trước cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm mạnh. Đạt 84,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận vẫn cao gấp 5,4 lần so với quý III / 2011. Trong 9 tháng đầu năm, biên lợi nhuận gộp của Ocean Group là 115,9 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm 2011.

Chỉ tiêu-Quý III năm 2012-Quý III năm 2011-Số lượng năm 2012-Ngày 9 tháng 9 năm 2011-369,6-120,6

524,4

474,8 – –280

104

408,4

404,8

89,6

16,5

115,9

70 — Doanh thu tài chính

3 –59,9

134,2

157,4

27,5

25,3

91,6

36

1- — 2

6,6 – – 5,4

6,2

3,8

16,7

10

57, 7

45,3

135,1

175,9

57,7

45– –137,9

175,6

43,4

44,9

121,2

162,1

Trong ba tháng qua, hoạt động tài chính Nó không mang lại nhiều doanh thu cho công ty, cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2011, con số này là gần 60 tỷ đồng. Trong chi phí xử lý, ngoại trừ chi phí bán hàng do công ty kiểm soát là 1 tỷ USD trong quý 3, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, các chi phí còn lại đều tăng. Trong đó, chi phí tài chính là 27,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7%, trong đó lãi vay phải trả và chi phí quản lý cũng tăng 63% lên 6,2 tỷ đô la Mỹ. .

Mặc dù doanh thu thuần tăng đáng kể trong quý 3 năm 2012, lợi nhuận sau thuế của Ocean Group vẫn giảm nhẹ 3,3%, chủ yếu do thuế của ngành là 1,4 hoặc 2 tỷ đồng. Cao gấp 189 lần so với cùng kỳ năm ngoái (75 triệu đồng). Tổng cộng 9 tháng, Tập đoàn Dayang đạt lợi nhuận ròng 121,2 tỷ NDT.

Cơ cấu vốn của Dayang Group. Đơn vị: tỷ đồng.

Công ty hiện có 1.745 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ ngắn hạn chỉ 250 tỷ đồng, chiếm 14% tổng nợ. Từ đầu năm nay đến cuối quý 3, vốn chủ sở hữu của tập đoàn lên tới 3.325 tỷ đồng. -Tại ngày 30/09/2012, tiền và các khoản tương đương tiền của Ocean Group chỉ còn 47,2 tỷ đồng, giảm gần 7,6 lần so với đầu năm. Tổng tài sản của công ty lên tới 5.071 tỷ đồng.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?