Vay 200 nghìn tỷ đồng để bù đắp bội chi

Về mặt tuyệt đối, số lượng các khoản vay được sử dụng để bù đắp thâm hụt ngân sách sẽ tăng dần trong vài năm tới. Năm 2013, vay nước ngoài 2.700 tỷ đồng và vay trong nước 13,5 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay năm 2015 là 200 nghìn tỷ đồng, trong đó vay nước ngoài lên 40 nghìn tỷ đồng và vay trong nước lên 160 nghìn tỷ đồng.

Theo Quốc hội thông qua, kế hoạch bội chi năm 2013 là 4,8%. GDP. Chính phủ cũng tiếp tục hạn chế huy động vốn chính quyền địa phương, dư nợ cho vay năm 2013 là 46 nghìn tỷ đồng, đến năm 2015 sẽ tăng lên 59 nghìn tỷ đồng. Đơn vị chỉ tiêu nợ công 2013-2015: 1 nghìn tỷ đồng — Về nợ công, bao gồm nợ công, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương, mục tiêu đến năm 2015 không vượt quá 65% GDP, đặc biệt Đạt 57,1%; ba năm tới chiếm 59,9% và 62,6% GDP. Để quản lý nợ công, Thủ tướng yêu cầu các công ty, tổ chức tín dụng không được để xảy ra tình trạng vỡ nợ ảnh hưởng đến cam kết của Nhà nước. chính quyền. Hiện tại, chưa có kế hoạch cơ cấu lại một số khoản nợ công để đăng ký mua trái phiếu quốc tế. Các công ty hoặc ngân hàng thương mại sẽ phát hành trái phiếu quốc tế mà không cần chính phủ bảo lãnh. Ngoài ra, chính phủ chỉ có kế hoạch cung cấp bảo lãnh khoản vay của nhà nước cho các dự án khẩn cấp và công cộng. Đã thông qua hồ sơ trình trọng điểm quốc gia.

Huyền Thư

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?