Tiền vỡ sẽ bị phá hủy bởi Ngân hàng Quốc gia

Vào ngày 16 tháng 10, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia đã ký thông tư 29/2012 / TT-Ngân hàng Nhà nước, trong đó quy định về việc giám sát việc phá hủy các loại tiền tệ không đáp ứng các điều kiện lưu thông, đình chỉ lưu thông tiền tệ và thiếu phá hủy tiền tệ. Tiêu chuẩn lưu hành, tiền tệ bị đình chỉ và thiệt hại, tiền in bị hư hỏng, tiền giấy in bị hư hỏng, hư hỏng bạc hà.

Trước đây, các bộ liên ngành giám sát việc phá hủy tiền tệ, bao gồm cả Bộ Tài chính. Phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Quốc gia, một ủy ban giám sát liên bộ được thành lập để giám sát việc tiêu hủy tiền. Hiện nay, liên quan đến việc phát hành tiền tệ trong hệ thống ngân hàng quốc gia, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, việc lưu trữ và vận chuyển tài sản và hóa đơn có giá trị, chỉ có Ngân hàng Quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức tiêu hủy tiền tệ. Nó thay thế các quy định về kiểm soát phá hủy tiền tệ được ban hành bởi một số thông tư chung trước đó và có hiệu lực vào ngày 30/11. -Ngoc Tuyền

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?