HSBC kiếm được gần 1,9 nghìn tỷ đồng tại Việt Nam

Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2012, tỷ lệ an toàn vốn của HSBC HSBC (theo yêu cầu của Thông tư 13 và 19) là 12%. Tỷ lệ đảm bảo vốn tối thiểu theo yêu cầu của Ngân hàng Quốc gia là 9%. – Năm 2012, tiền gửi khách hàng của ngân hàng tiền gửi của ngân hàng đã vượt quá 44,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,307 tỷ đồng. Tổng dư nợ khách hàng tăng 92.000 tỷ đồng lên tới 321 nghìn tỷ đồng. Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ dự phòng tín dụng) đạt 4.022 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu khác, như tổng chi phí hoạt động năm ngoái, là 179,3 tỷ đồng. Đồng Việt Nam đã tiết kiệm 4%, tương đương 74 tỷ đồng (chi tiêu năm 2011 là 1,86 nghìn tỷ đồng). Dự phòng tổn thất tín dụng chiếm 1,09% tổng số cho vay của khách hàng.

Sumit Dutta, tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng HSBC Việt Nam, cho biết khoản vay khách hàng tăng trong năm 2012. So với năm trước, nó đã tăng 40%.

Theo nguồn tin của Ngân hàng Quốc gia, lợi nhuận của toàn ngành đã giảm gần 50% trong năm 2012 so với năm 2011. Đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, lợi nhuận ngân hàng giảm hơn 96%.

Vì vậy, nếu chúng ta nhìn vào tình hình chung vào năm 2012, ngoài các ngân hàng khó khăn, có một số ngân hàng có thể tránh được sự sụt giảm lợi nhuận. Họ là những ngân hàng thận trọng về mặt phê duyệt tín dụng và không thể thực hiện các chức năng của các ngân hàng đầu tư quá an toàn và có thể dễ dàng chịu tổn thất lớn.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?