Phụ nữ thất nghiệp nhiều hơn nam giới

Cục Thống kê Quốc gia vừa công bố báo cáo về khảo sát lực lượng lao động trong quý IV năm 2012. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn ở nông thôn và tỷ lệ thất nghiệp ở nữ cao hơn nam giới. Tỷ lệ thất nghiệp cũng rất khác nhau giữa các vùng và là cao nhất đối với TP HCM.

Ngược lại, tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động nông thôn (3,29%) cao hơn ở thành thị (1,44%), nhưng không có sự khác biệt đáng kể. Sự khác biệt về mức độ thiếu việc làm giữa nam và nữ. Từ dữ liệu khu vực, đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ thiếu việc làm cao nhất.

Dữ liệu cụ thể trong báo cáo cho thấy vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này đã vượt quá 1,3 triệu. Trong tổng số lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên, có tình trạng thiếu việc làm và 857.000 thất nghiệp. So với ngày 1 tháng 1 năm 2012, số người thất nghiệp tăng 69.300 và số người thất nghiệp tăng 4.300. Ngoài ra, có tới 83,3% số người thiếu việc làm trong khu vực. Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp cao tới 55,6% ở nam giới. Mặt khác, số phụ nữ thất nghiệp cao hơn nam giới (53,8%).

Trong quý IV năm 2012, thất nghiệp thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 chiếm 45,7% tổng số. Tỷ lệ người thất nghiệp ở thành thị (38,3%) thấp hơn ở nông thôn (53,2%). Đồng thời, số người thiếu việc làm trong độ tuổi từ 15 đến 24 chỉ chiếm 22% tổng số thiếu việc làm, và sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn là không đáng kể.

Kỳ Duyên

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?