Điều chỉnh hoạt động thanh toán liên ngân hàng

Ngày 5/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Văn bản số 6417, yêu cầu các thành viên của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng kiểm tra các đơn vị tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. -Để thống nhất việc gửi và nhận lệnh thanh toán giữa các thành viên và đơn vị thành viên, Bank Negara sẽ khuyên các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xem xét danh sách các đơn vị tham gia gián tiếp cho đến khi kết thúc. 30 tháng 9, và báo cáo với Ngân hàng Quốc gia trước ngày 8 tháng 10.

Nhà điều hành cho biết mặc dù thành viên của hệ thống thanh toán đã bị hủy bỏ trong quá khứ, nhưng vẫn còn nhiều thành viên và đơn vị. Ngân hàng liên ngân hàng, nhưng chưa thông báo hoặc đăng ký với Ngân hàng Quốc gia. Tình huống này tạo ra khó khăn trong việc gửi và nhận giao dịch thanh toán giữa các thành viên. Đối với các thành viên ngừng tham gia thanh toán ngân hàng điện tử sau ngày 30 tháng 9, các thành viên phải chịu trách nhiệm trực tiếp thông báo cho các đơn vị bị ảnh hưởng và các thành viên báo cáo đã nhận được lệnh thanh toán từ các đơn vị thành viên đã bị rút khỏi hệ thống. — Trâm Anh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?