Mức lương trung bình của nhân viên VCFC là 19 triệu đồng mỗi tháng

Theo báo cáo tài chính năm 2012 của Tổng công ty Tài chính hóa học Việt Nam (VCFC), tổng tiền lương trả cho 51 nhân viên năm 2012 đạt 11,65 tỷ đồng. Do đó, mức lương trung bình hàng tháng của mỗi nhân viên VCFC vượt quá 19 triệu đồng. Năm 2011, VCFC có 48 nhân viên với mức lương trung bình hơn 19,8 triệu đồng. VCFC là tổ chức cho vay phi ngân hàng thuộc sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Chức năng của VCFC là hoạt động như một trung gian tài chính, đóng vai trò là điểm liên lạc để tổ chức tài trợ dự án của Vinachem và các chi nhánh của nó. Ngoài ra, công ty còn huy động vốn, cho vay, đầu tư, ngoại hối, dịch vụ tài chính ngân hàng.

Theo trang web của VCFC, các cổ đông sáng lập của các công ty bên ngoài Tập đoàn hóa chất Việt Nam cũng sở hữu TechBank, Công ty cổ phần Baomin và Công ty TNHH phân bón Habak Trong đó, Vinachem là cổ đông lớn nhất với 37% vốn đăng ký. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tổng tài sản của VCFC đã đạt gần 2,04 tỷ đồng. Về hiệu quả kinh doanh, VCFC kiếm được gần 93 tỷ đồng trong năm 2012, tương đương khoảng 3 tỷ đồng. Cao hơn lá chắn năm 2011. Lãi suất sao chép cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.547 rupiah.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?