Thủ tướng: Mười năm tới cách mạng Việt Nam phải phát triển

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm này tại cuộc họp Tiểu ban Kinh tế – xã hội của Đại hội Đảng lần thứ 13 ngày 19/1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng tiểu ban yêu cầu Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025) phải đưa đất nước Việt Nam lên một bước phát triển cách mạng mới.

Vì vậy, chiến lược phát triển của Việt Nam trong mười năm tới cần tập trung vào thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giữ vững chủ quyền, ổn định và an sinh xã hội. , Đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đề cương chiến lược cũng cần làm rõ nội hàm của khoa học và công nghệ, để trở thành khâu đột phá đưa đất nước tiến lên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Tiểu ban Kinh tế – Xã hội. Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ảnh: VGP

“Phải đi theo xu thế thời đại, nhìn thẳng vào thực tế, có cơ sở lý luận, sát thực tế hơn. Phải kế thừa và đổi mới. Phải vẽ nên cảnh đẹp trong bông hồng mà không thấy thủ tướng nhấn mạnh.”

Bên cạnh việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao khả năng hội nhập và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhà nước xã hội chủ nghĩa cần được xây dựng, kiến ​​tạo, phát triển, hành động và liêm chính về mặt pháp lý. Hiện trạng – Về phân bố và thứ tự các đề tài nghiên cứu, Thủ tướng đã chấp thuận đề xuất của nhóm biên tập về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ngành. Việc nghiên cứu sẽ do Cục Thống kê (Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện trong giai đoạn 2010-2020 Bộ) phát triển .

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?